Orgány komory

Snem

Snem je najvyšším orgánom SKSO. Snem rozhoduje o najdôležitejších otázkach. Schádza sa minimálne raz ročne. Na sneme sú zastúpené všetky členské organizácie.

Rada

Rada je výkonným orgánom SKSO. Rada vedie bežnú činnosť SKSO. Rada má troch alebo piatich členov. Členmi rady sú aj predseda a podpredseda, ktorí sú zároveň, každý samostatne, štatutárnym orgánom SKSO.

Členovia rady (od 15. 2. 2020 do 14. 2. 2024)

Roman Jurík
predseda

JUDr. Jana Pajtášová
podpredsedníčka

Stanislav Kollár
člen

Rade pomáha výkonný riaditeľ, ktorého vymenuje rada.

Kontrolná komisia

Kontrolná komisia je iniciatívny a kontrolný orgán SKSO.

Členovia kontrolnej komisie (od 15. 2. 2020; kontrolná komisia si čoskoro zvolí svojho predsedu)

Eva Stupavská
členka

JUDr. Andrea Kanoczová
členka

JUDr. Andrej Cifra
člen