Orgány komory

Snem

Snem je najvyšším orgánom SKSO. Snem rozhoduje o najdôležitejších otázkach. Schádza sa minimálne raz ročne. Na sneme sú zastúpené všetky členské organizácie.

Rada

Rada je výkonným orgánom SKSO. Rada vedie bežnú činnosť SKSO. Rada má troch alebo piatich členov. Členmi rady sú aj predseda a podpredseda, ktorí sú zároveň, každý samostatne, štatutárnym orgánom SKSO.

Členovia rady (od 15. 2. 2020 do 14. 2. 2024)

Roman Jurík
predseda

Stanislav Kollár
člen

Jedno miesto v rade a zároveň miesto podpredsedu je od 3. 7. 2020 uprázdnené.

Rade pomáha výkonný riaditeľ, ktorého vymenuje rada.
Miroslav Antoňak
výkonný riaditeľ

Kontrolná komisia

Kontrolná komisia je iniciatívny a kontrolný orgán SKSO.

Členovia kontrolnej komisie (od 15. 2. 2020)

JUDr. Andrea Kanoczová
predsedníčka

Eva Stupavská
členka

JUDr. Andrej Cifra
člen

E-mailové adresy členov orgánov komory:
Všetky e-mailové adresy majú tvar meno bodka priezvisko zavináč skso.sk (bez diakritiky).