Vyhlásenie k novele o cestovných kanceláriách

Slovenská komora spotrebiteľských organizácii s poľutovaním prijíma schválenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon  č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z., a ktorým sa zavádzajú pre dovolenky zrušené z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 takzvané poukážky.

Slovenská komora spotrebiteľských organizácii privítala pozvanie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky k diskusii o riešení problémov cestovných kancelárii a cestovných agentúr spôsobených uvedenou pandémiou. Slovenská komora spotrebiteľských organizácii sa na diskusii zúčastnila, zúčastnila sa aj na rokovaní zainteresovaných strán na ministerstve hospodárstva. Slovenská komora spotrebiteľských organizácii sa stotožnila s nutnosťou zaviesť pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry takzvané poukážky pre spotrebiteľov, ktorých zájazdy sa následkom pandémie zrušili, a ktoré majú slúžiť na výber nového zájazdu v neskoršom období za už zaplatené peniaze. Od začiatku však Slovenská komora spotrebiteľských organizácii upozorňovala, že spotrebiteľom musí ostať zachované právo na vrátenie ceny zájazdu, ak nebudú mať záujem o poukážku. V súlade s odporúčaním Komisie z 13. 5. 2020 týkajúce sa poukazov ponúkaných pasažierom a cestujúcim ako alternatívnu náhradu za zrušené balíky cestovných služieb a dopravné služby v súvislosti s pandémiou COVID-19 bola Slovenská komora spotrebiteľských organizácii pripravená vyvinúť aktívne úsilie s cieľom presvedčiť spotrebiteľov, aby radšej využili poukážky a nežiadali vrátenie cenu zájazdu. Keďže schválený návrh zákona berie spotrebiteľom právo na voľbu medzi vrátením ceny zájazdu a poukážkou a zavádza povinné poukážky pre tých, ktorí si už zájazd kúpili, zaplatili zaň, no došlo k jeho zrušeniu (okrem vybranej skupiny osôb), nie je dôvod nabádať spotrebiteľov, aby poukážky využili, pretože inú možnosť nebudú mať.

Slovenská komora spotrebiteľských organizácii upozorňovala, že zavedenie povinných poukážok bude porušením smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS. Ako je to všeobecne známe, susedná Česká republika, ktorá zaviedla tiež povinné poukážky, už dostala list od Európskej komisie s upozornením na porušenie práva Európskej únie. Ak schválený návrh zákona nadobudne účinnosť, dá sa očakávať rovnaký postup Európskej komisie aj voči Slovenskej republike. Zrejme to bude viesť až k žalobe Európskej komisie pre porušenie práva Európskej únie na Súdny dvor Európskej únie. Existujú pritom aj iné možnosti, ako pomôcť cestovným kanceláriám a cestovným agentúram bez rizika uloženia pokuty zo strany Súdneho dvora Európskej únie a bez porušenia práv spotrebiteľov. Ani prijaté riešenie pritom zrejme nezabráni krachu viacerých, najmä menších cestovných kancelárii a cestovných agentúr.

Vyhlásenie (PDF)